فایل ورد رابطه ويژگي هاي نيروي انساني (تحصيلات، سابقه کار) و رضايت شغلي کارکنان با سودآوري در شعب بانک انصار استان خراسان رضوي (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه ويژگي هاي نيروي انساني (تحصيلات, سابقه کار) و رضايت شغلي کارکنان با سودآوري در شعب بانک انصار استان خراسان رضوي (مطالعه موردي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های نیروی انسانی (سابقه کار, تحصیلات) و رضایت شغلی کارکنان با سودآوری در شعب بانک انصار استان خراسان رضوی انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک انصار در استان خراسان رضوی می باشد. نمونه آماری شامل برابر با آزمودنی ها در جامعه آماری می باشد, بر این اساس روش مورد استفاده در گزینش اعضای نمونه آماری سرشماری است. در این پژوهش از پرسشنامه بری فیلد و روث و داده های حاصل از تراز مالی بانک انصار در سال 1394 برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپرمن و آزمون های مجذور کا و وی کرامر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد که بین ویژگیهای نیروی انسانی (سابقه کار و تحصیلات) با سودآوری رابطه معنی دار وجود ندارد, اما بین رضایت شغلی کارمندان با سودآوری در شعب بانک انصار رابطه معنی دار مشاهده گردید.

لینک کمکی