فایل ورد رابطه هوش اخلاقي و افق زماني با بهزيستي روانشناختي در کارکنان سازمان بهزيستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه هوش اخلاقي و افق زماني با بهزيستي روانشناختي در کارکنان سازمان بهزيستي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

کارکنان بهزیستی با توجه به ماهیت کاری خود, به طور مستمر مستعد دریافت مشکلات روحی و روانیبوده و پرداختن به هر یک از پارامترهای موثر در افزایش و یا حفظ بهزیستی روانشناختی آنان می توانددر وهله اول برای خود آنان و در وهله بعدی, مجموعه تحت پوشش و نظارت آن ها مثمر ثمر باشد. برهمین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و افق زمانی با بهزیستی روانشناختی درکارکنان بهزیستی انجام شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی وهمبستگی می باشد. جامعه هدف این پژوهش را کارکنان بهزیستی شهر کرج با 156 کارمند تشکیل داد.با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 115 کارمند به روش تصادفی, به عنوان نمونه آماری در این مطالعهشرکت نمودند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد بهره گرفته شد. نتایج نشان دادکه کارمندان بهزیستی از میزان بهزیستی روانشناختی پایینی برخوردار می باشند. همچنین آزمونهمبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش اخلاقی و افق زمانی با بهزیستی روانشناختی در کارکنانبهزیستی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0.01).

لینک کمکی