فایل ورد رابطه ي سبک مديريت کلاس با سرمايه ي روانشناختي و هوش معنوي (مطالعه موردي: معلمان مقطع متوسطه شهر خرمشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه ي سبک مديريت کلاس با سرمايه ي روانشناختي و هوش معنوي (مطالعه موردي: معلمان مقطع متوسطه شهر خرمشهر) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی رابطه ی سبک مدیریت کلاس با سرمایه ی روانشناختی ومعنوی بپردازد, جامعه آماری تحقیق مذکور کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر خرمشهر می باشد (N=335) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان اقدام به انتخاب 180 نفر به عنوان حجم نمونه آماری نموده ایم. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران می باشد که به منظور نمره گذاری این مقیاس 42 ماده ای برای هریک از پنج گزینه کاملا موافق , موافق , تاحدودی , مخالف , کاملا مخالف به ترتیب مقادیر 5 تا 1 درنظر گرفته شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 85/0 و 78/0 می باشد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده است. همان طوری که در جدول مشاهده می شود ضرایب پایایی مقیاس هوش معنوی بین 69/0 تا 85/0 نوسان دارد که بیانگر ضرایب, پایایی قابل قبول می باشد. همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه حاضر نمره آن با نمره سوال ملاک همبسته شده و مشخص گردید که رابطه مثبت معنی داری بین آنها وجود دارد (r=0/55, p=0/001) که نشان می دهد پرسشنامه هوش معنوی از اعتبار و روایی لازم برخوردار است. و پرسشنامه دیگر که مورد استفاده قرار گرفته پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ لوتانز (2007) می باشد. این پرسشنامه شامل 24 سوال است که هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گونه در مقیاس 6 درجه ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) لیکرت پاسخ می دهد, که روایی و پایایی آن با 0/87 مورد تایید قرار گرفته است, و با توزیع پرسشنامه و وارد کردن داده ها در نرم افزار اس پی اس اس به بررسی و تحلیل یافته ها پرداخته شد. ماحصل تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد به نوعی که بین متغیرها همبستگی مثبتی وجود دارد.

لینک کمکی