فایل ورد شبيه سازي عددي بستر سيالي گاز جامد و بررسي اثر عوامل مختلف بر عملکرد آن با استفاده از روش فاز گسسته DPM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي عددي بستر سيالي گاز جامد و بررسي اثر عوامل مختلف بر عملکرد آن با استفاده از روش فاز گسسته DPM :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي کاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق هیدرودینامیک بستر سیاله گاز جامد بوسیله یکی از نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است. مدل استفاده شده جهت شبیه سازی مدل فاز گسسته( DPM با دیدگاه کرات نرم Soft Sphere می باشد و از نرما فزار متن باز OpenFOAM جهت شبیه سازی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی با استفاده از مقادیر افت فشار بستر در سرعت های مختلف و مقایسه نتایج با رابطه ارگان اعتبارسنجی شده است. در نهایت اثر پارامترهای شبیه سازی و خواص ذرات بر حداقل سرعت سیالیت بررسی شده است. طبق نتایج, علاوه بر شرایط عملیاتی و خواص ذرات, پارامترهای شبیه سازی مانند نوع شرط مرزی و تعداد سلول ها جهت گسسته سازی روابط در اندازه حداقل سرعت سیالیت و دقت نتایج اثر بسزایی دارد و انتخاب نوع و مقدار مناسب آنها بستگی به شرایط مساله و حجم محاسبات دارد

لینک کمکی