فایل ورد بررسي تاثير سکوت سازماني بر سلامت روان با استفاده از نقش سبک رهبري (مطالعه موردي: بانک مسکن استان آذربايجان غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سکوت سازماني بر سلامت روان با استفاده از نقش سبک رهبري (مطالعه موردي: بانک مسکن استان آذربايجان غربي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد علوم پژوهشي نوين

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر سلامت روان باستفاده از نقش سبک رهبری (مطالعه موردی: بانک مسکن استان آذربایجان غربی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف, در گروه تحقیق های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها, تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک مسکن استان آذربایجان غربی می باشد, که تعداد, 175 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها ازپرسشنامه,که شامل 45 سوال بوده که روایی مناسبی داشته و پایایی آن نیز(ضریب آلفا کرونباخ) 0/812 بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است. تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصیفی وآمار استنباطی داده پرداخته شد.همچنین از آزمون های کولموگروف اسمیرنف و تحلیل مسیر نیز در تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد که سکوت سازمانی بر سلامت روان با استفاده از نقش سبک رهبری تاثیر دارند.

لینک کمکی