فایل ورد بررسي تاثير سيستم کنترل داخلي بر بهبود عملکرد کميته امداد امام خميني خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سيستم کنترل داخلي بر بهبود عملکرد کميته امداد امام خميني خراسان رضوي :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از اهداف اصلی کمیته امداد جلب اعتماد بیشتر مردم و خیران جهت مشارکت در برنامه های که توانمندسازی و محرومیت زدایی این نهاد است. اعتماد خیران به این نهاد موجب تقویت و توسعه مشارکت ها و حمایت های مردمی و از سوی دیگر توانمندسازی آمار بیشتری از مددجویان تحت پوشش خواهد شد از این رو تحقیق حاضر با هدف تاثیر سیستم کنترل داخلی بر بهبود عملکرد کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی انجام گرفته است. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشد. بهمنظور جمعآوری اطلاعات از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری حاضر, کلیه مدیران و معاونان اداره کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی می باشد که تعداد آنها 200 نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان, حجم نمونه تعداد 140 نفر می باشد. داده ها توسط آزمون های آمار توصیفی و آزمون های فرضیه ها(همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد سیستم کنترل داخلی بر بهبود عملکرد کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد

لینک کمکی