فایل ورد بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر بهبود عملکرد کميته امداد امام خميني خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر بهبود عملکرد کميته امداد امام خميني خراسان رضوي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد علوم پژوهشي نوين

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف تاثیر سیستمهای اطلاعاتی بر بهبود عملکرد کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی میدانی می باشد. جامعه آماری حاضر, کلیه مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی میباشد در سال 1396 بوده که تعداد آنها 200 نفر می باشد و حجم نمونهطبق جدول مورگان 140 نفر تعیین شده است. برای جمع آوری داده ها در سطح میدانی از ابزار پرسشنامه استاندارد سیستم های اطلاعاتی و عملکرد سازمانی استفاده شد. برای بررسی فرضیه ها از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) به کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد سیستم های اطلاعاتی بر بهبود عملکرد کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی