فایل ورد بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و سيستم کنترل داخلي بر بهبود عملکردکميته امداد امام خميني خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و سيستم کنترل داخلي بر بهبود عملکردکميته امداد امام خميني خراسان رضوي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد علوم پژوهشي نوين

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تاثیر سیستم های اطلاعاتی و سیستم کنترل داخلی بر بهبود عملکرد کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی – پیمایشی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری حاضر, کلیه مدیران و معاونان اداره کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی می باشد که تعداد آنها 200 نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان, حجم نمونه تعداد 140 نفر می باشد. داده ها توسطآزمون های آمار توصیفی و آزمون های فرضیه ها(همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد سیستم های اطلاعاتی و سیستم کنترل داخلی بر بهبود spss افزار عملکرد کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی