فایل ورد بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهبود و توسعه انگيزش شغلي در کارکنان شعب بيمه ملت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهبود و توسعه انگيزش شغلي در کارکنان شعب بيمه ملت :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبه های سازمان تاثیر می گذارد. می توان گفت که در سازمان هیچ پدیده ای به دوراز تاثیر فرهنگ سازمان نیست. هدف اصلی این مقاله, فایل ورد بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهبود و توسعه انگيزش شغلي در کارکنان شعب بيمه ملت است. فرهنگ سازمانی, یک مفهوم چندبعدی است که با تقویت ابعادش, می توان آن را تقویت نمود و ارتقا بخشید. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم فرهنگ سازمانی و ویژگی های آن و انگیزش شغلی, پرداخته ایم. این پژوهش, توصیفی_میدانی است, زیرا به بیان موضوع تحقیق و تشریح آن از طریق داده های توصیفی می پردازد و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 40 سوال به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان می پردازد. برای تعیین پایایی پرسش نامه از 91/2 % به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شعب بیمه ملت, تشکیل می دهد که 234 نفر هستند. حجم نمونه ی محاسبه شده با فرمول کوکران, شامل 140 نفر می شود. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق آمار تحلیلی, معناداری روابط بین متغیرها آزموده می شود که در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ویژگی های فردی و سازمانی فرهنگ سازمانی با شدت بیشتری بر بهبود و توسعه انگیزش شغلی کارکنان تاثیر دارد و ویژگی های محیطی فرهنگ سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری با بهبود و توسعهانگیزش شغلی کارکنان دارد.

لینک کمکی