فایل ورد بررسي تاثير محافظه کاري در حسابداري و افزايش کيفيت گزارشگري مالي بر کاهش هزينه سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير محافظه کاري در حسابداري و افزايش کيفيت گزارشگري مالي بر کاهش هزينه سرمايه :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین دو متغیر محافظه کاری و کیفیت گزارشگری مالی با هزینه سرمایه است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های عضو بورس تهران در سالهای 1389 تا 1393 استفاده شده است (اطلاعات 100 شرکت که در مجموع تعداد مشاهدات برابر 500 می باشد). این تحقیق از نظر روش, توصیفی از نوع همبستگی و از جهت هدف, کاربردی است. جهت سنجش کیفیت گزارشگری مالی از مدل بارث و همکاران 2001 , محافظه کاری از مدل احمد و دولمان 2007 با الهام از مدل گیولی و هاین2000 و هزینه سرمایه از مدل گوردن 1997 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نشان داد متغیر محافظه کاری با سطح معناداری بیشتر از0/05 و ضریب منفی در مدل معنادار نبوده ولی متغیر کیفیت گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته هزینه سرمایه دارد.

لینک کمکی