فایل ورد مطالعه تاثير دما و فرکانس بر روي ظرفيت نمونه سيليسيوم مزو متخلخل تهيه شده به روش الکتروشيميايي

: 4چکیده مقاله: در این پژوهش با استفاده از ویفر سیلسیوم نوع p و در محلول الکترولیت شامل اسید هیدروفلوریک، اتانول و آب مقطر نمونه های سیلیسیوم مزو متخلخل تحت شرایط یکسان آندی سازی تهیه گردید و جهت تعیین ساختار و قطر حفره های تخلخل یافته از نمونه ها تصویر SEM تهیه شد. در ادامه کار با استفاده از دستگاه LCR متر ظرفیت نمونه مزو متخلخل در دماهای مختلف و تحت فرکانس های متفاوت و همچنین ظرفیت نمونه در دماهای ثابت تحت تاثیر فرکانس های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

فایل ورد بررسي اثرات محدوديت كالري و نقش نيتريك اكسيد در وضعيت هموديناميك موش هاي صحرايي نرمال و ديابتي شده توسط استرپتوزوسين

: 4چکیده مقاله: در این پژوهش با استفاده از ویفر سیلسیوم نوع p و در محلول الکترولیت شامل اسید هیدروفلوریک، اتانول و آب مقطر نمونه های سیلیسیوم مزو متخلخل تحت شرایط یکسان آندی سازی تهیه گردید و جهت تعیین ساختار و قطر حفره های تخلخل یافته از نمونه ها تصویر SEM تهیه شد. در ادامه کار با استفاده از دستگاه LCR متر ظرفیت نمونه مزو متخلخل در دماهای مختلف و تحت فرکانس های متفاوت و همچنین ظرفیت نمونه در دماهای ثابت تحت تاثیر فرکانس های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

فایل ورد استفاده ازتکنيک هاي پردازش تصوير به منظورحذف سنسورها در ربات هاي صنعتي

: 4چکیده مقاله: در این پژوهش با استفاده از ویفر سیلسیوم نوع p و در محلول الکترولیت شامل اسید هیدروفلوریک، اتانول و آب مقطر نمونه های سیلیسیوم مزو متخلخل تحت شرایط یکسان آندی سازی تهیه گردید و جهت تعیین ساختار و قطر حفره های تخلخل یافته از نمونه ها تصویر SEM تهیه شد. در ادامه کار با استفاده از دستگاه LCR متر ظرفیت نمونه مزو متخلخل در دماهای مختلف و تحت فرکانس های متفاوت و همچنین ظرفیت نمونه در دماهای ثابت تحت تاثیر فرکانس های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است