فایل ورد مقايسه تحليل به روش بار افزون و تحليل تاريخچه زماني غيرخطي در سازههاي منظم بتن مسلح قاب خمشي با ديوار برشي

یا همایش : سومين همايش بين المللي مهندسي سازهتعداد صفحات :9چکیده مقاله: در اکثر آیین نامههای معتبر لرزه ای در سراسر دنیا، جهت انجام تحلیل به روش بار افزون الگوهای باری پیشنهاد می گردد. تحقیقات انجام شده توسط محققین مختلف در این حوزه حاکی از آنست که نتایج بدست آمده از تحلیل به روش بار افزون با الگوهای بار پیشنهادی آیین نامه تطابق چندانی با نتایج حاصل از تحلیلهای دینامیکی دقیق همچون تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ندارند. در این پژوهشیکی از موارد قابل بررسی در این حوزه، یعنی نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه حاصل از هر دو تحلیل مذکور برای ساختمانهای

فایل ورد بررسي شكل پذيري چشمه اتصال تحت شرايط هندسي متفاوت

یا همایش : سومين همايش بين المللي مهندسي سازهتعداد صفحات :9چکیده مقاله: در اکثر آیین نامههای معتبر لرزه ای در سراسر دنیا، جهت انجام تحلیل به روش بار افزون الگوهای باری پیشنهاد می گردد. تحقیقات انجام شده توسط محققین مختلف در این حوزه حاکی از آنست که نتایج بدست آمده از تحلیل به روش بار افزون با الگوهای بار پیشنهادی آیین نامه تطابق چندانی با نتایج حاصل از تحلیلهای دینامیکی دقیق همچون تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ندارند. در این پژوهشیکی از موارد قابل بررسی در این حوزه، یعنی نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه حاصل از هر دو تحلیل مذکور برای ساختمانهای

فایل ورد بررسي خواص و کاربردهاي بتن پليمري

یا همایش : سومين همايش بين المللي مهندسي سازهتعداد صفحات :9چکیده مقاله: در اکثر آیین نامههای معتبر لرزه ای در سراسر دنیا، جهت انجام تحلیل به روش بار افزون الگوهای باری پیشنهاد می گردد. تحقیقات انجام شده توسط محققین مختلف در این حوزه حاکی از آنست که نتایج بدست آمده از تحلیل به روش بار افزون با الگوهای بار پیشنهادی آیین نامه تطابق چندانی با نتایج حاصل از تحلیلهای دینامیکی دقیق همچون تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ندارند. در این پژوهشیکی از موارد قابل بررسی در این حوزه، یعنی نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه حاصل از هر دو تحلیل مذکور برای ساختمانهای