فایل ورد بررسي درك والدين كودكان 6 تا 12 ساله چاق نسبت به چاقي كودكانشان و تاثير آموزش بر آن

یه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايرانتعداد صفحات :10مقدمه: امروزه چاقی كودكان به عنوان یك مشكل بهداشتی مطرح است و والدین می توانند در پیشگیری و درمان چاقی كودكان نقش بسزایی داشته باشند اما بعضی از والدین معتقدند كه بچه های چاق و تپل از نظر سلامتی وضعیت مناسب دارند و بنابراین در هیچ كدام از برنامه های درمان و پیشگیری چاقی شركت نمی كنند. این مطالعه با هدف تعیین درك والدین از چاقی در كودكان چاق 12-6 ساله شهركرد و تاثیر آموزش بر درك آن ها انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش در دو مرحله انجام شد (مرحله اول توصیفی و مرحله دوم تجربی) به این ترتیب كه ابتدا وز

فایل ورد مقايسه نتايج حاصل از تحليل ديناميکي سازه ها تحت رکوردهاي بحراني ومعمولي زلزله

یه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايرانتعداد صفحات :10مقدمه: امروزه چاقی كودكان به عنوان یك مشكل بهداشتی مطرح است و والدین می توانند در پیشگیری و درمان چاقی كودكان نقش بسزایی داشته باشند اما بعضی از والدین معتقدند كه بچه های چاق و تپل از نظر سلامتی وضعیت مناسب دارند و بنابراین در هیچ كدام از برنامه های درمان و پیشگیری چاقی شركت نمی كنند. این مطالعه با هدف تعیین درك والدین از چاقی در كودكان چاق 12-6 ساله شهركرد و تاثیر آموزش بر درك آن ها انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش در دو مرحله انجام شد (مرحله اول توصیفی و مرحله دوم تجربی) به این ترتیب كه ابتدا وز

فایل ورد بررسي اثرات نماتودخواري جدايه هاي بومي قارچ Arthrobotrys oligospora در شرايط آزمايشگاهي

یه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايرانتعداد صفحات :10مقدمه: امروزه چاقی كودكان به عنوان یك مشكل بهداشتی مطرح است و والدین می توانند در پیشگیری و درمان چاقی كودكان نقش بسزایی داشته باشند اما بعضی از والدین معتقدند كه بچه های چاق و تپل از نظر سلامتی وضعیت مناسب دارند و بنابراین در هیچ كدام از برنامه های درمان و پیشگیری چاقی شركت نمی كنند. این مطالعه با هدف تعیین درك والدین از چاقی در كودكان چاق 12-6 ساله شهركرد و تاثیر آموزش بر درك آن ها انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش در دو مرحله انجام شد (مرحله اول توصیفی و مرحله دوم تجربی) به این ترتیب كه ابتدا وز