فایل ورد مطالعه اثرگذاري رنگ پوشاک بر ابعاد شخصيتي روان آزردگي و دلپذير بودن زنان شهر شهربابک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه اثرگذاري رنگ پوشاک بر ابعاد شخصيتي روان آزردگي و دلپذير بودن زنان شهر شهربابک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رنگ ها در زندگی انسان تاثیر زیادی دارند, رنگ ها می توانند بر ویژگی های شخصیتی افراد تاثیر گذار باشند, بنابراین پژوهش حاضر به بررسی مطالعه رابطه بین رنگ لباس مصرفی و ویژگی های شخصیتی دلپذیر بودن و روان آزردگی زنان شهر شهربابک می پردازد. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان شهر شهربابک در نیمه دوم سال 1396 می باشند که در بازه سنی 23 تا 50 سال سن دارند, با توجه به فرمول کوکران و حجم جامعه مورد نظر, حجم نمونه تحقیق 266 نفر به دست آمده است, روش نمونه گیری در این تحقیق روش تصادفی ساده بوده است, ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و بهره گیری آزمون های پارامتری و ناپارامتری می باشد.میزان اهمیت هریک از مولفه های شخصیت بصورت مجزا با استفاده از آزمون های مناسب آماری سنجیده شده است.همچنین, نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین متغیر رنگ لباس مصرفی با ویژگی برون گرایی رابطه معنی دار و با سایر متغیرهای شخصیت شامل روان آزردگی, انعطاف پذیری, دلپذیر بودن و باوجدان بودن رابطه معنی داری وجود ندارد

لینک کمکی