فایل ورد مطالعه اثرگذاري طرح پوشاک بر ابعاد شخصيتي دختران پيش دبستاني شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه اثرگذاري طرح پوشاک بر ابعاد شخصيتي دختران پيش دبستاني شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

طرح پوشاک بر شخصیت افراد تاثیر گذار می باشد و می تواند در دراز مدت باعث شکل گیری شخصیت آنها شود, طرح پوشاک با توجه به اینکه کودکان در سنی هستند که شخصیت آن ها شکل می گیرد دارای اهمیت زیادی میباشد, در این پژوهش, بررسی تاثیر طرح پوشاک بر ابعاد شخصیتی دختران پیش دبستانی شهر بندرعباس بوده است, این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش, از نوع توصیفی-تحلیلی و همبستگی می باشد, جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه دختران پیش دبستانی شهر بندرعباس می باشد, جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و بهره گیری آزمون های پارامتری و ناپارامتری استفاده شده است, نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای و به شیوه سهمیه ای متناسب سهم هر پیش دبستانی مربوط مشخص شده است. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم کودکان بوده است. های تحقیق حاکی از آن است که متغیر طرح پوشاک کودکان بر ویژگی روان پریشی, ویژگی روان رنجور خویی و ویژگی برون گرایی آنها اثر معنی داری دارد, و طرح پوشاک کودکان بر ویژگی دروغگویی آنها اثر معنی داری ندارد.

لینک کمکی