فایل ورد مقايسه احساس تنهايي در مادران کودکان مبتلا به اوتيسم و عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه احساس تنهايي در مادران کودکان مبتلا به اوتيسم و عادي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی احساس تنهایی در مادران کودکان اوتیسم و مادران عادی انجام شد.روش پژوهش علی_مقایسه ای بود.جامعه آماری شامل دو جامعه بود که بخش اول شامل کلیه مادران مراجعه کننده به مراکز اوتیسم شهر ساری و سمنان و بخش دوم شامل مادران حاضر در مدارس ابتدایی و راهنمایی بودند. نمونه به تعداد 60 نفر(30 نفر مادران کودکان اوتیسم و 30 نفر مادران عادی) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران بود. نتایج آزمون t و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین مولفه های احساس تنهایی مادران کودکان اوتیسم و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.بدین صورت که مادران کودکان اوتیسم در پرسشنامه احساس تنهایی نمرات بالاتری داشتند.در مجموع نتایج حاکی از آن بود که مادران کودکان اوتیسم از احساس تنهایی بیشتری رنج می برند. لذا این موضوع باید مورد توجه متخصصان قرار گیرد.

لینک کمکی