فایل ورد مقايسه بهزيستي ذهني و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان عضو و غيرعضو کانون هاي قران اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه بهزيستي ذهني و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان عضو و غيرعضو کانون هاي قران اهواز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر, فایل ورد مقايسه بهزيستي ذهني و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان عضو و غيرعضو کانون هاي قران اهواز می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه زنان عضو کانون های قرآن و زنان غیرعضو کانون های قرآن شهرستان اهواز می باشد. نمونه ی آماری شامل 217 نفر بود که به صورت نمونه گیری دردسترس از میان جامعه ی پژوهش انتخاب شدند, که 100 نفر آن ها زنان عضو کانون های قرآن و 117 نفر دیگر زنان غیرعضو کانون های قرآن می باشد. برای گردآوری داده ها از مقیاس احساسات مثبت توکونیز و همکاران و مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و همکاران استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده, علاوه بر روش-های آمار توصیفی نظیر فراوانی, درصد, میانگین, انحراف معیار, روش های آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا) و تحلیل واریانس تک متغیری (آنووا) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین زنان عضو و غیر عضو کانونهای قرآن از نظر بهزیستی ذهنی و احساس مثبت نسبت به همسر؛ تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنا که زنان عضو کانونهای قرآن در مقایسه با زنان غیرعضو کانونهای قرآن, بهزیستی ذهنی و احساس مثبت نسبت به همسر بیشتری دارند.

لینک کمکی