فایل ورد مقايسه کيفيت زندگي، رضايت از زندگي و اضطراب مرگ در بين سالمندان درون گرا و برون گرا ساکن در منزل و سراي سالمندان شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه کيفيت زندگي, رضايت از زندگي و اضطراب مرگ در بين سالمندان درون گرا و برون گرا ساکن در منزل و سراي سالمندان شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر فایل ورد مقايسه کيفيت زندگي, رضايت از زندگي و اضطراب مرگ در بين سالمندان درون گرا و برون گرا ساکن در منزل و سراي سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1396 بود, جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سالمندان درون گرا و برون گرا 60 سال به بالای ساکن در سرای سالمندان مهروزان و ساکن در خانواده های شهر کرمانشاه بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 300 نفر سالمند بودند که 102 نفر مقیم سرای سالمندان و 198 نفر نیز مقیم جامعه بودند. جهت اندازه گیری داده ها از الف: پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن,ب:پرسشنامه رضایت از زندگی و ج: پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی و میانگین) و آمار استنباطی(آزمون (t استفاده گردید. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی سالمندان درون گرا و برون گرا تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین نمرات کیفیت زندگی در سالمندان درون گرا و برون گرا, می توان گفت سالمندان برون گرا از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار هستند و بین رضایت از زندگی سالمندان درون گرا و برون گرا تفاوت معنی داری وجود دارد به طوریکه ,میانگین نمرات رضایت از زندگی در سالمندان درون گرا و برون گرا, می توان گفت سالمندان درون گرا از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار هستند. همچنین نتایج نشان داد بین اضطراب مرگ سالمندان درون گرا و برون گرا تفاوت معنیداری وجود دارد , به این صورت که سالمندان درونگرا از اضطراب مرگ کمتری نسبت به سالمندان درون گرا داشته اند.

لینک کمکی