فایل ورد مقايسه ي اضطراب مرگ ، سلامت معنوي و احساس تنهايي در بين سالمندان زن و مرد مراکزسالمندي شهرکرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه ي اضطراب مرگ , سلامت معنوي و احساس تنهايي در بين سالمندان زن و مرد مراکزسالمندي شهرکرمانشاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سالمندی پدیده ای رو به افزایش در سراسر دنیا و از جمله ایران می باشد, که این موضوع در بررسی مقایسه ای بین نتایج حاصل از سرشماری های بعمل آمده در سالهای اخیر قابل رویت می باشد , هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه ی اضطراب مرگ , سلامت معنوی و احساس تنهایی در بین سالمندان زن و مرد مراکز سالمندی شهرکرمانشاه بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالمندان شهر کرمانشاه بودند. تعداد 126 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.جهت اندازه گیری متغیرها از ابزارهای الف: مقیاس اضطراب مرگ کالت و لستر , ب: پرسشنامه احساس تنهایی و ج: سلامت معنوی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونt استفاده شد. نتایج نشان داد بین اضطراب مرگ , سلامت معنوی و احساس تنهایی زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت که میانگین نمرات دو مولفه مرگ خود و مردن خود در زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند , میانگین دو مولفه سلامت معنوی(سلامت وجودی و سلامت مذهبی) در زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند و میانگین نمرات این دو مولفه تنهایی ناشی از روابط خانوادگی و نشانه های عاطفی تنهایی در گروه مردان سالمند بیشتر از گروه زنان سالمند بدست آمد.

لینک کمکی