فایل ورد نسبت بين يادآوري خاطرات گذشته و مشارکت در ورزش باستاني (مورد مطالعه: ورزش باستاني درشهر يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نسبت بين يادآوري خاطرات گذشته و مشارکت در ورزش باستاني (مورد مطالعه: ورزش باستاني درشهر يزد) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف: هدف در این پژوهش مطالعه رابطه بین یادآوری خاطرات گذشته با مشارکت در ورزش باستانی(زور خانه ای) بوده است. روش: این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده ها از 134 مشارکت کننده درورزش باستانی(زور خانه ای) در شهر یزد جمع آوری گردیده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اصلاح شده یادآوری خاطرات گذشته بوده است. بعد از جمع آوری داده ها, با استفاده از spss.22, آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون,رگرسیون سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای پیش بین با مشارکت در ورزش باستانی(باستانی) رابطه مثبت و قوی وجود دارد. یافته های رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد متغیرها در دو مرحلهمجموعا توانسته اند69/2 درصد از واریانس مشارکت ورزشی را تبیین نمایند. نتیجه گیری: تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که, پیش بین های اجتماعی/ جمعیت شناختی توانسته اند بخش زیادی از واریانس مربوط به عوامل مرتبط با مشارکت در ورزش باستانی(زور خانه ای) را تبیین نمایند. اما متغیر پیش بین نسبت به متغیرهای اجتماعی-جمعیت شناختی از قدرت تبیینی بالایی برخوردار نبوده است.

لینک کمکی