فایل ورد نقش ابعاد عملکرد خانواده در پيش بيني رضايت زناشويي در افراد متاهل شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش ابعاد عملکرد خانواده در پيش بيني رضايت زناشويي در افراد متاهل شهر تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ابعاد عملکرد خانواده(حل مشکل, ارتباط, نقش ها,پاسخگویی عاطفی, درگیری عاطفی و کنترل رفتار) صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد متاهل شهر تهران در سال1396 که حدود 2 سال از زمان ازدواج آنها گذشته باشد بود, و از این جامعه تعداد 100 نفر 50 نفر زن و 50 نفر مرد به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. و برای تحلیل داده های پژوهش از همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها برای انجام پژوهش از چند پرسشنامه استفاده شد که ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم بلند انریچ و ابزار سنجش خانواده. یافته های این پژوهش نشان داد که میان ابعاد ارتباط, نقش ها و کنترل رفتار عملکرد خانواده با رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد البته باید به این نکته توجه کرد که نمرات پایین در ابعاد عملکرد خانواده نشانه رضایتمندی از عملکرد و عملکرد بالا و موثر است. ولی میان ابعاد حل مشکل, پاسخگویی عاطفی و درگیری عاطفی با رضایت زناشویی رابطه ای یافت نشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و با روش همزمان, ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابعاد عملکرد خانواده(حل مشکل, ارتباط, نقش ها,پاسخگویی عاطفی, درگیری عاطفی کنترل رفتار) با رضایت زناشوییMR=0/44 و ضریب تعیین برابر RS= 0/18 بود که در سطح P<0/01 معنی دار بود. همچنین بعد ارتباط عملکرد خانواده با ضریب بتای استاندارد شده -./53 () قویترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی بود.

لینک کمکی