فایل ورد بررسي تاثير روش SLAU جهت بهبود حل عددي جريان دو بعدي تراکم پذير داخل پره هاي ثابت توربين بخار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير روش SLAU جهت بهبود حل عددي جريان دو بعدي تراکم پذير داخل پره هاي ثابت توربين بخار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به توسعه روشهای مدلسازی عددی, به دست آوردن یک روش دقیق عددی برای تسخیر ناپیوستگیها در ناحیه شوکها در طیف وسیعی از رژیمهای جریان, بهگونه ای که دارای حداقل خطاهای عددی و نوسان باشد, همواره مورد توجه محققین بوده است. با توجه به اهمیت نقش توربینها در صنایع مختلف از جمله نیروگاه های بخاری, مدلسازی دقیق جریان داخل پره های توربین گام مهمی در طراحی دقیقتر, جهت افزایش راندمان آنها میباشد. در تحقیق حاضر برای اولین بار به توسعه و بررسی آخرین روش از خانواده روشهای بالادست AUSM به نام روش عددی SLAU پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از شبکه استاندارد نوع H, جریان دوبعدی غیرلزج بین پره های ثابت توربین مدلسازی شده است. از مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش تفاضل مرکزی جیمسون و همچنین نتایج تجربی مشاهده میشود که اعمال روش SLAU علاوه بر انطباق با نتایج آزمایشگاهی توزیع نسبت فشار در تمام طول پره, به مراتب دارای کاهش خطای عددی مطلوبتری نسبت به روش تفاضل مرکزی جیمسون میباشد و شرط بقای جرم را نیزبه میزان حدودا 20 درصد بهبود بخشیده است.

لینک کمکی