فایل ورد بررسي تاثير مديريت منابع انساني سبز بر عملکرد زيست محيطي و رفتار دوستانه با محيط زيست کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير مديريت منابع انساني سبز بر عملکرد زيست محيطي و رفتار دوستانه با محيط زيست کارکنان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

حفاظت از محیط زیست مسئله ای مهم در چند دهه ی اخیر بوده استتقریبا. هر صنعتی از دستورالعملهای حفاظت از محیط زیست استفاده می کند. از اینرو, سازمان های دوستدار محیط زیست به دنبال یافتن شیوه ها و تکنیکهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی علاوه بر مقابله با مسائل اقتصادی میباشند. هدف اکثر شرکتهای دوستدار محیط زیست حذف ضایعات و دورریزی و به طبع آن افزایش بازدهی شرکت میباشد. در این مطالعه از 372 کارشناس و کارمند شرکت های گروه مپنا , نظرسنجی صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان و عملکرد زیست محیطی شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان بر عملکرد زیست محیطی شرکت نیز تاثیر مثبت و معنادار دارد. این مطالعه نشان داد که بخش منابع انسانی با توجه به نقش مهم رفتار کارکنان در تقویت خروجی های زیست محیطی در سازمان ها نقش مهمی در ایجاد پایداری سبز شرکتها ایفا میکند.

لینک کمکی