فایل ورد بررسي تجربي اثر حضور کانارد بر توزيع فشار سطح بال در جريان مافوق صوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي اثر حضور کانارد بر توزيع فشار سطح بال در جريان مافوق صوت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ضرورت بهبود و افزایش عملکرد وسایل پرنده ای هم چون جنگنده های پیشرفته در سالهای اخیر, علاقه مندی زیادی در رابطه با آیرودینامیک این پرنده ها در زوایای حمله بالا و میزان مانورپذیری آن ها ایجاد کرده است. در این راستا یکی از بحثهای مورد توجه در زمینه پیکربندی های بال-کانارد به منظور افزایش عملکرد آیرودینامیکی و هم چنین افزایش میزان مانورپذیری, بررسی تعامل بین گردابه کانارد و میدان جریان بال در شرایط جریان مافوقصوت میباشد. از آنجا که مطالعه و تحقیق درباره تاثیر کانارد بر مشخصه های جریان حول بال در جریان مافوق صوت تاکنون در داخل کشور انجام نگرفته و همچنین با توجه به نیاز کشور به انجام تحقیقات در این زمینه , لذا هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی تاثیر حضور کانارد بر توزیع فشار بال یک پیکربندی نیم بدنه -بال-کانارد همصفحه در زوایای حمله ی میانگین مختلف مدل در جریان مافوقصوت میباشد. در این نوشتار اثرات حضور و عدم حضور کانارد بر میدان جریان بال و توزیع فشار آن به صورت تجربی در تونل باد مافوق صوت مورد بررسی قرار گرفته است. بال و کانارد مثلثی مورد بررسی دارای زاویه پسگرایی 60 درجه می باشد. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بر پیکربندی نیم بدنه-بال-کانارد بیانگر تاثیر بسیار حضور کانارد بر تشکیل, رشد و انفجار گردابه های روی بال و هم چنین پایداری گردابه های روی بال به خصوص در زوایای حمله ی بالا میباشد.

لینک کمکی