فایل ورد بررسي تجربي اثر زاويه شيار V شکل بر انرژي شکست شارپي در آلومينيوم 7075

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي اثر زاويه شيار V شکل بر انرژي شکست شارپي در آلومينيوم 7075 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

آزمایش ضربه شارپی یک آزمایش کنترل کیفیت عمومی در صنایع مختلف است . تعیین انرژی شکست دینامیکی در آزمایش ضربه شارپی و ارتباط آن با چقرمگی شکست دینامیکی از طریق روابط نیمه تجربی اهمیت دارد. در تحقیق حاضر که برای نخستین بار در داخل کشور صورت می گیرد, آزمایش ضربه شارپی روی نمونه های آلومینیوم 7075 با اندازه کامل 10×10×55) میلیمتر) با زاویه شیارهای متفاوت (در بازه صفر تا 150 درجه) انجام و انرژی شکست اندازه گیری شد. بدین منظور 35 نمونه در سری های پنج تایی با 7 زاویه شیار متفاوت, ساخته شده و سپس توسط آزمایش ضربه شارپی, انرژی شکست بدست آمد. نتایج نشان میدهد که رابطه بین زاویه شیار نمونه ها و انرژی شکست برای آلومینیوم آزمایش شده بصورت E=0.00082-0.1+12.45 میباشد. با استفاده از این رابطه میتوان به ازای هر زاویه شیار دلخواه, انرژی شکست نمونه را برای آلومینیوم از همین جنس محاسبه نمود. همچنین سطح شکست ماکروسکوپی نمونه ها در کمترین و بیشترین زاویه شیار بررسی شد.

لینک کمکی