فایل ورد بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار نانو سيال روغن- اکسيد روي در لوله هاي متناوبا بيضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار نانو سيال روغن- اکسيد روي در لوله هاي متناوبا بيضوي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این مطالعه به بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار لوله های متناوبا بیضی پرداخته شده است. همچنین تاثیر افزودن نانو ذرات اکسید روی در غلظت های حجمی یک و دو درصد بر افت فشار و انتقال حرات بررسی شده است. سیال اصلی روغن پایه انتقال حرارت و آزمایش ها بصورت دمای دیواره لوله ثابت و در محدوده عدد رینولدز 400 تا 1900 انجام گرفته اند . نتایج آزمایش نشان می دهند که انتقال حرارت و افت فشار لوله های متناوبا بیضی شده بالاتر از لوله دایروی می باشد . در هندسه های مورد مطالعه انتقال حرارت تا 3 برابر و افت فشار نهایتا تا 2 برابر لوله های دایروی افزایش داشته است. همچنین کاهش طول گام لوله و افزایش میزان تخت شدگی موجب افزایش انتقال حرارت و افت فشار می گردد. افزودن نانو ذره و همچنین افزایش غلظت این ذرات می تواند باعث افزایش انتقال حرارت و افت فشار گردد. این افزایش مقادیر تا 25 درصد برای انتقال حرارت و تا 14 درصد برای افت فشار مشاهده شده است.

لینک کمکی