فایل ورد بررسي تجربي تاثير دما بر خواص مکانيکي اپوکسي پرشده با نانو ذرات رس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجربي تاثير دما بر خواص مکانيکي اپوکسي پرشده با نانو ذرات رس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

رزینهای اپوکسی به دلیل مدول بالا و استحکام مناسب, در ساخت بسیاری از کامپوزیتها به کار میروند ولی مقاومت به ضربه کمی دارند. در این پژوهش به روش تجربی تاثیر نانو ذرات رس بر افزایش مقاومت به ضربه و استحکام خمشی رزین اپوکسی مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین اختلاط رزین اپوکسی با نانو خاک رس از طریق مکانیکی و با استفاده از همزن مغناطیسی و روش آلتراسونیک انجام شده است. پس از انتخاب روش بهینه ی اختلاط, درصد بهینه ی نانو ذره در ارتقای مدول الاستیسیته, استحکام خمشی و مقاومت به ضربه رزین اپوکسی استخراج شده است. نمونه های ساخته شده تحت آزمون ضربه ی چارپی قرار گرفته و انرژی شکست اندازه گیری گردید. خواص مکانیکی اپوکسی شامل مدول, استحکام خمشی و مقاومت به ضربه استخراج و با نمونه خالص مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که نانو ذرات باعث ارتقای مقاومت به ضربه و استحکام فشاری رزین اپوکسی شده است. به علاوه, در دمای - 70 درجه سانتیگراد تاثیر نانو ذرات رس بر ارتقای خواص مقاومت به ضربه و استحکام فشاری مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز میکروسکپ الکترونی1 نیز به منظور شناسایی ریخت شناسی2 نانو کامپوزیت انجام شده است.

لینک کمکی