فایل ورد ارزيابي عملكرد و برآورد مولفه هاي (كو) واريانس و پارامترهاي ژنتيكي صفات وزن بيده و وزن بدن در اولين پشم چيني بره هاي لري بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عملکرد و برآورد مولفه هاي (کو) واريانس و پارامترهاي ژنتيکي صفات وزن بيده و وزن بدن در اولين پشم چيني بره هاي لري بختياري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :9

در این بررسی صفات وزن بیده و وزن بدن در زمان اولین پشم چینی 2709 راس بره لری بختیاری برای تعیین عملکرد و برآورد مولفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی استفاده گردید. اجزای(کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش (REML) و به صورت آنالیز یک متغیره و دو متغیره تحت مدل دام برآورده شد. میانگین و انحراف معیار صفات وزن بیده و وزن بدن در زمان اولین پشم چینی بره های لری بختیاری به ترتیب 26 ±851.35 گرم و 7.84 ±37.03 کیلوگرم بود. اثر سال پشم چینی بر این صفات معنی دار بود. (P<0.001). اثر سن مادر بر صفات وزن بیده و وزن بدن در زمان پشم چینی معنی دار بود. (P<0.001). وزن بیده وزن بدن در زمان پشم چینی بره های حاصل از میش های دو ساله از گروه های سنی 3 تا 6 ساله به طور معنی داری کمتر بود. میانگین صفات وزن بیده و وزن بدن ر زمان پشم چینی در بره های نر در مقایسه با بره های ماده به ترتیب 148.82 گرم و 7.78 کیلوگرم بیشتر بود. تفاوت وزن بیده و وزن بدن در زمان پشم چینی بره های تک قلو نسبت به بره های دو قلو معنی دار بود (P<0.001). برآورد مولفه های واریانس ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری حاصل از آنالیز دو متغیره برای صفات وزن بیده و زن بدن ر زمان پشم چینی به ترتیب 0.008, 0.002 و 3.02 و 3.10 بود. وراثت پذیری مستقیم وزن بیده و وزن بدن در پشم چینی به ترتیب 0.04 ±0.19 و 0.04 ±0.10, وراثت پذیری مادری 0.02±0.05 و 0.02 ±0.11 همبستگی ژنتیکی و محیطی بین صفات به ترتیب 0.02 ±0.11 و 0.02±0.57 بود.
کلید واژه: مولفه های (کو) واریانس, پارامترهای ژنتیکی, وزن بیده, وزن بدن, گوسفند لری بختیاری

لینک کمکی