فایل ورد بررسي اثر تغذيه اي كلرلا، كيتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگي Artemia urmiana

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر تغذيه اي کلرلا, کيتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگي Artemia urmiana :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :6

urmiana A. تخم گشایی شده در شرایط آزمایشگاهی در دو تیمار و چهار تکرار با تراکم 500 عدد در لیتر در آکواریوم های کوچک شیشه ای 4 لیتری قرار داده شد و با کلرلا دریایی و کیتوسروس به مدت 20 روز تغذیه شدند دیگر شرایط کشت آرتمیا چون دما, شوری و PH برای کلیه تیمارها و تکرارها یکسان در نظر گرفته شد. با تست آماری اختلاف میانگین ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه مشخص شد که میانگین طول در دو تیمار مورد مطالعه با حدود 95% دارای اختلاف معنی دار است (P<0.05), ولی میانگین بازماندگی در دو تیمار دارای اختلاف معنی دار نیست (P= 0.4321). درصد میزان بقا و میانگین طول در گروه های تغذیه شده با کیتوسروس به ترتیب 95%, 97%, 93%, 94% و 7.77, 7.76, 8.01, 7.87 میلی متر و در گروه تغذیه شده با کلرلا به ترتیب 82%, 80%, 77%, 85% و 7.06, 7.66, 6.83, 7.53 میلی متر می باشد.
کلید واژه: urmiana A., جلبک, رشد, بازماندگی

لینک کمکی