فایل ورد اثر استفاده از بره موم در جيره بر روي عملكرد و سيستم ايمني مرغان تخمگذار تجارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر استفاده از بره موم در جيره بر روي عملکرد و سيستم ايمني مرغان تخمگذار تجارتي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :6

آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از 300 قطعه مرغ تخمگذار از سویه تجارتی های لاین در سن 32 هفتگی در پنج تیمار شامل (صفر, 10, 20, 30 و 40 میلی گرم محلول روغنی بره موم در کیلوگرم جیره) در چهار تکرار (هر تکرار شامل 15 قطعه) در 20 واحد آزمایشی با جیره های متوازن به مدت 12 هفته به مورد اجرا گذاشته شد. در طول آزمایش تولید تخم مرغ به طور روزانه, خوراک مصرفی, مجموع تخم مرغ تولیدی روزانه و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی و همچنین پاسخ سیستم ایمنی پرندگان از طریق اندازه گیری عیار پادتن تولیدی به روش تست HI و تعیین وزن غدد لنفاوی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از سطوح مختلف محلول روغنی بره موم در جیره های آزمایشی بر روی مقدار خوراک مصرفی, ضریب تبدیل غذایی, تولید تخم مرغ و مجموع تخم مرغ تولیدی روزانه دارای اثر معنی دار می باشد. (P<%1), بیشترین خوراک مصرفی مربوط به تیمار 5 (40 میلی گرم محلول بره موم در کیلو گرم جیره) و کمترین آن مربوط به تیمار 1 (بدون محلول بره موم) به ترتیب 121.9 و 119.7 گرم بود. بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار 5 در مقایسه با تیمار 1 به ترتیب 2.2 و 2.4 بود که تفاوت ببن آنها معنی دار بود (P<%1). میانگین تولید تخم مرغ با افزودن سطوح مختلف محلول بره موم در جیره روند افزایشی را نشان داد که تفاوت بین تیمارها معنی دار بود (P<%1), بیشترین تولید تخم مرغ مربوط به تیمار 5 و کمترین آن مربوط به تیمار 1 به ترتیب 89.10 و 59.4 درصد بود. استفاده از سطوح مختلف محلول روغنی بره موم در جیره سبب افزایش مجموع تخم مرغ تولیدی روزانه گردید که در مقایسه با تیمارهای آزمایشی تفاوت ها معنی دار بود (P<%1), بیشترین مجموع تخم مرغ تولیدی روزانه مربوط به تیمار 5 و کمترین آن در تیمار 1 به ترتیب 55.90 و 51.80 گرم به ازای هر مرغ در روز بود. با افزودن سطح محلول روغنی بره موم در جیره های آزمایشی وزن غده تیموس افزایش یافت, به طوری که بیشترین وزن غده تیموس مربوط به تیمار 5 و کمترین آن مربوط به تیمار 1 به ترتیب 4.4 و 2.6 گرم بود که اختلاف بین آنها معنی دار بود (P<%1). با اضافه نمودن محلول روغنی بره موم به جیره ها وزن غده تیموس و نیز تیتر پادتن بر علیه بیماری نیوکاسل روند افزایشی را نشان داد, به طوری که بیشترین مقدار تولید پادتن در تیمار 5 و کمترین مقدار آن در تیمار 1 به ترتیب 8.9 و 5.9 مشاهده گردید که در مقایسه با هم اختلاف آنها معنی دار بود. (P<%1).
کلید واژه: محلول روغنی بره موم, عملکرد, سیستم ایمنی و مرغان تخمگذار

لینک کمکی