فایل ورد بررسي اثر ژل بليچينگ كيميا (ساخت ايران) بر ريز سختي ميناي دندان انسان و مقايسه آن با نوع خارجي اپل اسنس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر ژل بليچينگ کيميا (ساخت ايران) بر ريز سختي ميناي دندان انسان و مقايسه آن با نوع خارجي اپل اسنس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :9

مقدمه: با توجه به این که ژل بلیچینگ کار باماید پراکساید می تواند ریز سختی مینا را تحت تاثیر قرار دهد و به خاطر تولید این ژل در ایران بر آن شدیم که این دو را به هم مقایسه کنیم.هدف: بررسی ومقایسه اثر بلیچینگ کاربا ماید پراکساید ایرانی 10 درصد (کیمیا) و خارجی 10 درصد اپل اسنس (Opalescence®) بر روی ریز سختی مینا.مواد و روش ها: 33 دندان سانترال سالم فک بالای انسان انتخاب شدند. 3 دندان به عنوان راهنما جهت تعیین یک سطح استاندارد برای سنجش سختی مشخص گردیدند و 20 دندان در دو گروه جهت تعیین اثر دو نوع ژل کیمیا و اپل اسنس در نظر گرفته شد.سطح دندان ها ابتدا صاف و صیقلی گردیده وسپس ریز سختی آن ها اندازه گیری شد.ژل بلیچینگ به مدت 14 روز, روزی 4 ساعت روی دندان ها گذاشته و سپس ریز سختی آن ها دوباره اندازه گیری شد.نتایج و یافته ها: با توجه به داده ها و نتایج به دست آمده قبل و بعد از استفاده از ژل و با استفاده از آزمون )تی( و )تی دو طرفه( نتایج زیر به دست آمد:1) میانگین ریز سختی مینا بعد از استفاده از ژل بلیچینگ اپل اسنس کاهش معنادار داشته است.2) میانگین ریز سختی مینا بعد از استفاده ازژل بلیچینگ کیمیا کاهش معنادار داشته است.3) کاهش میانگین ریز سختی مینا در استفاده از دو ژل بلیچینگ کیمیا و اپل اسنس اختلاف معنادار نداشت.
کلید واژه: بلیچینگ, کاربامایدپراکساید, نفوذ, ریز سختی, ویکرز

لینک کمکی