فایل ورد ارزيابي قابليت تشخيص دندان پزشكان در اندازه گيري شاخص نياز به درمان ارتدنسي (IOTN) با استفاده از مدل بندي توافق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي قابليت تشخيص دندان پزشکان در اندازه گيري شاخص نياز به درمان ارتدنسي (IOTN) با استفاده از مدل بندي توافق :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :13

مقدمه: بهترین روش برای تعیین تطابق بین اندازه گیری های حاصل از مقیاس های رتبه ای در آمار, مدل بندی ساختار توافق بین آن اندازه گیری ها است. یکی از موضوعات مهم مرتبط با بحث توافق اندازه گیری ها از طریق مدل بندی, قابلیت تشخیص رده های آن مقیاس رتبه ای است.روش بررسی: در این مقاله به کمک سه مدل آماری, قابلیت تشخیص دندان پزشکان در اندازه گیری شاخص نیاز به درمان ارتدنسی (IOTN) ارزیابی و بررسی می شود که دندان پزشکان در اختصاص افراد به سطوح مختلف این شاخص چگونه عمل می کنند. شاخص مذکور در دو زمان مجزا و به فاصله یک روز, توسط 10 دندان پزشک و به طور مستقل روی 20 کست استاندارد مطالعه ارتدنسی, با استفاده از خط کش استاندارد DHC اندازه گیری شد. مدل های آماری مورد استفاده در این مقاله, جهت محاسبه قابلیت تشخیص رده ها توسط دندان پزشکان عبارتند از مدل پارامتر قطری, مدل پیوند یکنواخت و مدل توافق به علاوه پیوند یکنواخت.یافته ها: در مورد داده ها مربوط به 7 دندان پزشک, مدل پارامتر قطری (با حداقل سطح معناداری 0.09) برازش داشت در حالی که برای 3 مجموعه داده باقیمانده, مدل پیوند یکنواخت (با حداقل سطح معناداری 0.40) مناسب بود. مدل توافق به علاوه پیوند یکنواخت در هیچ مورد برازش مناسب نداشت.بحث: نتایج این مدل ها نشان داد که این دندان پزشکان با میانگین 0.9812 در تشخیص و تفکیک سطوح مختلف شاخص دارای قابلیت بالا هستند. کم ترین قابلیت تشخیص برابر 0.9415 بود که ضریب توافق کاپا برای دوبار اندازه گیری این دندان پزشک 0.42 محاسبه شد.
کلید واژه: قابلیت تشخیص رده, داده رتبه ای, مدل پیوند, شاخص نیاز به درمان ارتدنسی (IOTN)

لینک کمکی