فایل ورد بررسي كلينيكي اثر ضد حساسيت خمير دندان گل پسند (خميردندان مخصوص لثه و دندان هاي حساس) و مقايسه آن با خمير دندان خارجي سنسودين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي کلينيکي اثر ضد حساسيت خمير دندان گل پسند (خميردندان مخصوص لثه و دندان هاي حساس) و مقايسه آن با خمير دندان خارجي سنسودين :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :6

مقدمه: یکی از مشکلات نسبتا شایع در مطب های دندان پزشکی, برخورد با بیمارانی است که دچار حساسیت ریشه ای (دندانی) هستند. علت چنین امری, عریان شدن ریشه ها در نتیجه تحلیل لثه و یا بعد از انجام جرم گیری و یا اعمال جراحی است. حساسیت ریشه ها ممکن است خود را به صورت درد ناشی از تحریکات حرارتی (سرما و گرما) بیش تر در اثر سرما, مایعات اسیدی یا شیرینی یا تماس مسواک و خلال دندان نشان دهد.اهداف: با توجه به مطالعات آقای دنکل (Promise Denquel) آثار مفید کاربرد خمیر دندان های حاوی نیترات پتاسیم در رفع حساسیت مورد تایید قرار گرفته است و از آنجایی که خمیر دندان ضد حساسیت گل پسند, حاوی نیترات پتاسیم به عنوان ماده ضد حساسیت است لذا به منظور تعیین میزان اثر بخشی این خمیر دندان تولید داخل, آن را مورد بررسی کلینیکی قرار دادیم.مواد و روش ها: این تحقیق یک بررسی کاربردی مورد- شاهدی (case-control) بود که روی 60 بیمار 25 تا 35 ساله از مراجعین به کلینیک شهید منتظری که مورد جراحی لثه قرار گرفته بوده اند و متعاقب آن دچار حساسیت دندانی شده بودند انجام گردید. بیمارانی که دچار پوسیدگی های وسیع ناحیه سرویکال بوده اند, بیمارانی که نسبت به خمیر دندان های مورد آزمایش حساس بوده اند, بیماران دارای دندان های Non vital و بیماران سیگاری از مطالعه خارج گردیدند. به منظور انجام مطالعه, همه بیماران به یک روش از خمیردندان های مورد تحقیق استفاده کرده و همگی در طول مدت درمان از مسواک ارال بی (Oral-B) استفاده کرده بودند. نتایج با استفاده از آزمون U-man-withney مورد آنالیز آماری قرار گرفت.یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات فوق می توان به یک جمع بندی رسید و آن این است که حساسیت های دندانی پس از جراحی در خانم ها و آقایان مورد مطالعه تقریبا به یک اندازه اتفاق افتاده بود. گرچه افزایش حساسیت در خانم ها بیش تر بود. مهم ترین عامل ایجاد حساسیت, استفاده از آب سرد بود. نتایج به دست آمده نشان داد از نظر آماری بین دو گروه خمیر دندانی از لحاظ تاثیر در رفع حساسیت اختلاف معناداری وجود ندارد.نتیجه گیری: خمیر دندان های سنسودین و گل پسند به یک اندازه در کاهش حساسیت دندانی موثر بوده اند.
کلید واژه: حساسیت دندانی, خمیر دندان ضد حساسیت گل پسند, خمیر دندان ضد حساسیت سنسودین

لینک کمکی