فایل ورد مقايسه ميزان جابه جايي، باز شدگي كانال هاي فرعي، برداشت عاجي و شكستن فايل متعاقب آماده سازي كانال با دو سيستم فايل ريس و (FKG (in vitro

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه ميزان جابه جايي, باز شدگي کانال هاي فرعي, برداشت عاجي و شکستن فايل متعاقب آماده سازي کانال با دو سيستم فايل ريس و (FKG (in vitro :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: یکی از مهم ترین فازهای درمان اندودنتیک, پاکسازی و شکل دهی مناسب کانال ریشه است. تا کنون هیچ وسیله ای که بتواند کانال را به طور کامل آماده سازی کند شناخته نشده است. خطاهای ایجاد شده در این مرحله پیش آگهی درمان را تضعیف می کنند و لذا ارایه راهی برای کاهش این خطا نیز لازم است.هدف از این مطالعه, مقایسه میزان جابه جایی, باز شدن کانال های فرعی, برداشت عاجی و شکستگی فایل ایجاد شده توسط این دو سیستم فایل در 1/3 اپیکالی ریشه است.مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی از 50 دندان مولر کشیده شده مندیبل و ماگزیلای انسان استفاده شد. سپس تاج تمام دندان ها قطع شد و تنها دندان های بدون پوسیدگی ریشه, بدون تحلیلی داخلی ریشه, بدون پر کردگی قبلی کانال و به طول 13-15 میلی متر و زاویه 15-30 درجه انتخاب شدند. 50 دندان انتخاب شده به دو گروه B,A تقسیم شدند. گروه A توسط فایل چرخشی ریس (Race) و گروه B توسط فایل غیر چرخشی FKG و آنگل Bien Air با روش Step Back آماده سازی شد. سپس تصاویر رادیوگرافی قبل و بعد از آماده سازی کانال توسط نرم افزار فتوشاپ 7 بر روی هم انداخته شد تا کانال ها از لحاظ میزان جابه جایی کانال با هم مقایسه شوند. برای آنالیز داده ها از آزمون غیر پارامتری یومن ویتنی (u-mann whitney) استفاده گردید.یافته ها: نتایج به دست آمده از طریق آزمون غیر پارامتری یومن ویتنی حاکی از این بود که میزان جابه جایی به طرف خارج کانال در فایل FKG به معنادار از فایل Race بیش تر بود (p=0.018) در فایل FKG کانال های فرعی بهتر باز شده بودند که این نیز تفاوت آماری معناداری با فایل ریس داشت (P=0) همچنین فایل FKG در برداشتن تکه ای عاج تفاوت معناداری با فایل ریس نشان داد (P=0.001) ولی از نظر شکستن وسایل, تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: طبق نتایج حاصل از این تحقیق, فایل ریس نسبت به فایل FKG در حفظ مرکزیت کانال برتر است, ولی فایل های FKG بهتر می توانند کانال های فرعی را باز کنند. ضمنا از نظر شکستگی وسایل و انحراف به سمت داخل, تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد.
کلید واژه: فایل نیکل, تیتانیوم, فایل ریس (Race) و FKG و استپ بک, Bein Air

لینک کمکی