فایل ورد بررسي تاثير روش هاي آماده ‌سازي سطح روكش استنلس استيل و باندينگ ‌هاي مختلف در استحكام باند برشي و نير كامپوزيت رزين مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير روش هاي آماده ‌سازي سطح روکش استنلس استيل و باندينگ ‌هاي مختلف در استحکام باند برشي و نير کامپوزيت رزين مستقيم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: روکش استنلس استیل با دوام ترین و مورد اعتمادترین ترمیم دندان های شیری با پوسیدگی وسیع محسوب می شود که اغلب ظاهر فلزی آن مسئله ساز می باشد. با پیشرفت مواد ترمیمی و فرآیند باند به فلز, می توان از ونیر کامپوزیت جهت بهبود زیبایی این روکش در کلینیک استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سه روش آماده سازی سطح روکش استنلس استیل و سه نوع ادهزیو در استحکام باند برشی ونیر کامپوزیت رزین مستقیم انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی, تعداد 90 روکش استنلس استیل انتخاب شد. پس از مانت روکش ها درون مولد, نمونه ها به سه گروه 30 تایی (F-E-S) تقسیم شدند. در گروه S (سندبلاست) سطح نمونه ها با دستگاه سندبلاست داخل دهانی به مدت 5 ثانیه ساییده شدند. در گروه E (اچ) از ژل اسیدی جهت اچ کردن سطح باکال نمونه ها به مدت 5 دقیقه استفاده شد و در گروه F (فرز) سطح نمونه ها با فرز فیشورالماسی خشن گردید. پس از آماده سازی نمونه ها, هر گروه بر مبنای نوع ماده ادهزیو به کار رفته, به سه زیر گروه 10 تایی (P-AB-SB) تقسیم شد. در زیر گروه SB از ماده Single Bond در زیر گروه AB از ماده All Bond2 و در زیر گروه P از ماده Panavia طبق دستور کارخانه سازنده استفاده شد. پس از باند کامپوزیت, نمونه ها در رطوبت 100% در درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار گرفتند. سپس میزان استحکام باند برشی کامپوزیت هرکدام از گروه ها با استفاده از آزمون Shear در دستگاه Zwick با سرعت کراس هد 0.5 میلیمتر در دقیقه محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دو عاملی ANOVA یک متغیره با ضریب اطمینان 95% استفاده و P<0.05به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: تاثیر متقابل آماری بین دو عامل روش آماده سازی سطح روکش و ماده ادهزیو مشاهده نشد ((P<0.05, بنابراین هر عامل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. بین میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت در استفاده از سه نوع ادهزیو, همچنین بین میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت با استفاده از سه نوع روش آماده سازی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر, به دلیل این که کاربرد ماده ادهزیو Single Bond آسان است و استفاده از روش آماده سازی فرز احتیاج به تجهیزات نداشته و مقرون به صرفه نیز می باشد, این ماده ادهزیو و روش آماده سازی می تواند در ونیر کردن کامپوزیت به روکش استنلس استیل در دندانپزشکی کودکان به عنوان انتخاب اول محسوب گردد.
کلید واژه: روکش استنلس استیل, آماده سازی سطح, ‌ادهزیو, ونیر کامپوزیت, استحکام باندبرشی

لینک کمکی