فایل ورد ارزيابي آزمون هاي قدرت بذر جهت تعيين کيفيت بذر يونجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي آزمون هاي قدرت بذر جهت تعيين کيفيت بذر يونجه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی, مطالعه و تعیین بهترین رابطه آزمون قدرت بذر در آزمایشگاه و استقرار گیاهچه یونجه در مزرعه آزمایشی در دو مرحله و بر روی چهار رقم بذر یونجه به نام های بمی, قره یونجه, همدانی و یزدی انجام شد. مرحله اول انجام آزمون های آزمایشگاهی مختلف قدرت بذر شامل جوانه زنی استاندارد, جوانه زنی در دمای 5 درجه سانتی گراد, سرعت جوانه زنی, تسریع پیری, تنش اسمزی و هدایت الکتریکی در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار بود. مرحله دوم, آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار برای هر یک از ارقام مورد آزمایش بود. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد و سرعت استقرار ارقام در مزرعه و همچنین آزمون های انجام شده از تفاوت بسیار معنی داری برخوردار (p£0.01) بودند. نتایج نشان داد ضرایب همبستگی بین آزمون هدایت الکتریکی با درصد استقرار (r=-0.65, p£0.01) و سرعت استقرار (r=-0.80, p£0.01) بسیار معنی دار بود. ضریب همبستگی برای سرعت استقرار و درصد استقرار (r=0.91 £0.01) p نیز مثبت و معنی دار بود. نتایج گزینش متغیر به روش گام به گام (stepwise) نشان داد در بین متغیرهای مورد بررسی مدل رگرسیونی (p£0.01) (y=165.23–0.15x r2=0.04),به بهترین وجهی سرعت استقرار را توصیف می کند. در این مدل x (متغیر مستقل) نشان دهنده مقدار عددی هدایت الکتریکی و y (متغیر تابع) نشان دهنده سرعت استقرار می باشد.
کلید واژه: یونجه, قدرت بذر, استقرار, همبستگی, رگرسیون

لینک کمکی