فایل ورد تحليل عاملي عملکرد مالي و فرصت هاي سرمايه گذاري در شرکت هاي بورس و اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل عاملي عملکرد مالي و فرصت هاي سرمايه گذاري در شرکت هاي بورس و اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری موجود است که برای این امر باید سیاست های مالی موثر بر ایجاد فرصت های رشد را در واحدهای تجاری شناسایی کرد. روش تحقیق قیاسی استقرایی است. این تحقیق از نظر روش, جز تحقیقات همبستگی است که رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق, تحلیل می گردد. جامعه آماری این پژوهش, کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 الی 1392 (دوره 5 ساله) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد نتایج همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی نشان می دهد که بین بازده حقوق صاحبان سهام با فرصت های سرمایه گذاری همبستگی مثبت و پایین (0/075) وجود دارد. همچنین بین درصد بازده حقوق صاحبان سهام با درصد سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت به ترتیب همبستگی منفی (0/149-) و منفی (0/150-) وجود دارد. همبستگی بین بازده حقوق صاحبان سهام با متغیرهای کنترلی, اهرم مالی, منفی (0/228-) اندازه شرکت, مثبت (0/151) و نوع صنعت, مثبت (0/076) است. همبستگی بین فرصت های سرمایه گذاری با درصد سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت به ترتیب برابر (0/159-) و (0/112) است.

لینک کمکی