فایل ورد تعيين تاثير و رابطه ي بين سرمايه اجتماعي و کارآفريني کارکنان بانک ملي شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين تاثير و رابطه ي بين سرمايه اجتماعي و کارآفريني کارکنان بانک ملي شهر همدان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش از لحاظ هدف, کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شعب بانک ملی شهر همدان می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه نامحدود استفاده شد و تعداد 277 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری, تصادفی ساده می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار صوری و برای اندازه گیری پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0/798 و 0/820 برای پرسشنامه ها محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای کلموگروف - اسمیرنوف, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ارتباط معنادار مستقیم و مثبتی بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی کارکنان وجود دارد. همچنین ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی, ساختاری, رابطه ای) با کارآفرینی کارکنان سنجیده شد که نتایج نشان داد بین این ابعاد و کارآفرینی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.

لینک کمکی