فایل ورد تعيين رابطه بين سرمايه فکري و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه بين سرمايه فکري و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش, بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این پژوهش, جهت سنجش سرمایه فکری از مدلی که توسط پالیک به نام VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح گردیده, استفاده شده است. ابتدا براساس مدل VAIC, ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله 1388 الی 1394 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و کیفیت سود شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است, کیفیت سود نیو به عنوان متغیر وابسته بر مبنای پایداری سود و قابلیت پیش بینی سود اندازه گیری شده است. در تحقیق حاضر نمونه انتخابی شامل 101 شرکت به صورت پیوسته برای بازه زمانی 6 ساله بوده است همچنین روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار آماری Eviews8می باشد. نتایج آزمون های آماری بیان گر آن است که رابطه معناداری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود (پایداری سود, قابلیت پیش بینی سود) وجود دارد. با توجه به این نتایج می توان به اهمیت روزافزون سرمایه های فکری در فرآیند برتری شرکت ها پی برد و لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نمود.

لینک کمکی