فایل ورد تعيين رابطه ي بين استقلال هيات مديره و مديريت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه ي بين استقلال هيات مديره و مديريت سود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با جداسازی مالکیت از مدیریت در واحدهای تجاری, مشکل نمایندگی ایجاد می شود. در این شرایط, بر اساس تیوری فرصت طلبی, ممکن است مدیران با انگیزه افزایش منافع خود در کوتاه مدت فعالیت کنند و معاملات داخلی را برای کاهش هزینه معاملات و افزایش منافع خود گسترش دهند. از سوی دیگر, بر اساس تیوری ذینفعان باید منافع کلیه ذینفعان در واحد تجاری مورد نظر قرار گیرد و یکی از راهکارهایی که بتوان منافع همه ذینفعان را تامین کرد, افزایش مدیریت سود از طریق افشا در سطح وسیع است. به منظور برآورده ساختن این هدف باید حاکمیت شرکتی در واحد تجاری ایجاد شود تا از تقلب و انحراف جلوگیری کند و با افشا و گزارشگری مالی وسیع, منافع شرکت با خطر مواجه نگردد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود بوده است. در این راستا پس از بررسی شرکت های مورد مطالعه در نهایت اطلاعات مربوط به 102 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1394 که که در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودند را جمع آوری و داده های خام آن ها از طریق نرم افزار رهآورد نوین استخراج و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده excel متغیرها محاسبه و سازمانده ی شد و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات که در قالب 3 فرضیه فرعی می باشد از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews8 بهره گرفت شد. یافته های تحقیق شواهدی در ارتباط با وجود رابطه ای منفی و معنادار میان استقلال هیات مدیره و مدیریت سود ارایه می کند. استقلال هیات مدیره شایستگی لازم را برای کنترل مدیران دارد و عدم حضورشان در هییت مدیره تاثیر بسزایی بر مدیریت سود در واحدهای تجاری دارد.

لینک کمکی