فایل ورد تعيين رابطه ي بين حاکميت شرکتي و مديريت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه ي بين حاکميت شرکتي و مديريت سود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

با جداسازی مالکیت از مدیریت در واحدهای تجاری, مشکل نمایندگی ایجاد می شود. در این شرایط, بر اساس تیوری فرصت طلبی, ممکن است مدیران با انگیزه افزایش منافع خود در کوتاه مدت فعالیت کنند و معاملات داخلی را برای کاهش هزینه معاملات و افزایش منافع خود گسترش دهند. از سوی دیگر, بر ا ساس تیوری ذینفعان باید منافع کلیه ذینفعان در واحد تجاری مورد نظر قرار گیرد و یکی از راهکارهایی که بتوان منافع همه ذینفعان را تامین کرد, افزایش مدیریت سود از طریق افشا در سطح وسیع است. به منظور برآورده ساختن این هدف باید حاکمیت شرکتی در واحد تجاری ایجاد شود تا از تقلب و انحراف جلوگیری کند و با افشا و گزارشگری مالی وسیع, منافع شرکت با خطر مواجه نگردد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بوده است. در این راستا پس از بررسی شرکت های مورد مطالعه در نهایت اطلاعات مربوط به 102 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1394 که در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودند را جمع آوری و داده های خام آن ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده excel متغیرها محاسبه سازماندهی شد و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات که در قالب 3 فرضیه فرعی می باشد از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews8 بهره گرفت شد. یافته های تحقیق شواهدی در ارتباط با وجود رابطه ای منفی و معنادار میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ارایه می کند. مالکیت نهادی و دوگانگی مدیر عامل می توانند رفتار مدیران را کنترل کنند و آنها را ملزم کنند استراتژی دارای سود را بپذیرند و اطلاعات قابل اتکا و مربوط افشا کنند, بنابراین بین مالکیت نهادی و دو گانگی مدیر عامل و مدیریت سود شرکت ها ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد. استقلال هیات مدیره شایستگی لازم را برای کنترل مدیران دارد و عدم حضورشان در هییت مدیره تاثیر بسزایی بر مدیریت سود در واحدهای تجاری دارد.

لینک کمکی