فایل ورد تاثير تاکتيک هاي مديريت تصوير پردازي بر عملکرد کارکنان وزارت دفاع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير تاکتيک هاي مديريت تصوير پردازي بر عملکرد کارکنان وزارت دفاع :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق, تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویرپردازی بر عملکرد کارکنان سازمان ورزش صنایع دفاع می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود که داده ها از طریق پرسشنامه و به روش میدانی گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارمندان سازمان ورزش صنایع دفاع شهر تهران است که تعداد آنها برابر با 100 نفر بود که با توجه به جدول مورگان 80 نمونه کل جامعه در نظر گرفته شد. در این تحقیق از پرسشنامه تاکتیک های تصویرپردازی( بولینو و ترنلی, 1999 )و عملکرد شغلی (پاترسون, 1992 ) و نمره ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها از شاخص های توصیفی (فراوانی, میانگین, انحراف معیار و جداول), آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیر من استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین تاکتیک های مدیریت تصویر پردازی با عملکرد کارکنان از دیدگاه سازمان r=0/161 و p=0/146رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین, بین تاکتیک متمرکز بر سرپرست r=0/143 و p=0/197 و تاکتیک متمرکز بر خود با عملکرد کارکنان از دیدگاه سازمان r=-0/054 و p=0/629 رابطه معنیداری مشاهده نشد, اما بین تاکتیک متمرکز بر شغل با عملکرد کارکنان از دیدگاه سازمان r=-0/220 و p=0/046 رابطه منفی معنی داری مشاهده شد. همچنین, مشاهده شد که بین تاکتیک های مدیریت تصویر پردازی با عملکرد شغلی p=0/506, r=0/074 هر سه مولفه آن یعنی تاکتیک متمرکز بر سرپرست r=0/038,p=0/732 , تاکتیک متمرکز بر خود p=0//346, r=0/105 و تاکتیک متمرکز بر شغل با عملکرد شغلی p=0/930,r=0/010 رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین, پیشنهاد می شود در سازمان ورزش صنایع دفاع, مدیران کارگاه های آموزشی جهت بهبود رفتارهای شغلی صحیح برای کارکنان برگزار کنند.

لینک کمکی