فایل ورد تاثير گرايش کارآفرينانه بر ميزان صادرات با توجه به نقش يادگيري سازماني مطالعه موردي: شرکت هاي صادرتي استان مازندران طي سال هاي 1393 و 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير گرايش کارآفرينانه بر ميزان صادرات با توجه به نقش يادگيري سازماني مطالعه موردي: شرکت هاي صادرتي استان مازندران طي سال هاي 1393 و 1394 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق, بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان مازندران و 110 شرکت موجود در این حوزه, به کمک فرمول کوکران 87 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری, اطلاعات پردازش شدند و نتایج نشان داد که ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه تمایل به رقابت و نوآوری با میزان صادرات تاثیر معناداری دارد ولی در رابطه پیش فعال بودن با میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.

لینک کمکی