فایل ورد تاثير هوش تجاري بر تصميم گيري مديران منابع اطلاعاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير هوش تجاري بر تصميم گيري مديران منابع اطلاعاتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هوش تجاری به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش کمک به مدیران فناپ به منظور استفاده از هوش تجاری و مولفه های آن در امر تصمیم گیری است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا هوش تجاری بر تصمیم گیری مدیران منابع اطلاعاتی فناپ تاثیر گذار است فرضیه این پژوهش می گوید هوش تجاری بر تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت و معناداری دارد. برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 303 نفر ازمدیران منابع اطلاعاتی فناپ شکل داده است که براساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای, نمونه ای با حجم 105 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که شامل 18 سوال است برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه در اختیار 12 نفر از نمونه آماری قرار گرفت و برای 9 نسخه گرد اوری شده آلفای کرونباخ 79.5% نشان از پایایی پرسشنامه داشت . اطلاعات گرد اوری شده از طریق آمار توصیفی و تبیینی و با استفاده از نرم افزار SPSS مور تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد بین هوش تجاری و تصمیم گیری مدیران در فناپ, رابطه مثبت معناداری وجود دارد

لینک کمکی