فایل ورد تدوين الگوي استراتژي در سازمانهاي خدماتي با رويکرد کارت امتيازي متوازن پايدار(مطالعه موردي آموزش وپرورش استان البرز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تدوين الگوي استراتژي در سازمانهاي خدماتي با رويکرد کارت امتيازي متوازن پايدار(مطالعه موردي آموزش وپرورش استان البرز) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سازمان ها, به منظور تحقق اهداف خود نیازمند تدوین استراتژی هستند. این استراتژی باید به گونه ای طراحی شود که با تمرکز بر اهداف سازمان, واقعگرایانه, پاسخگو به ذینفعان, هماهنگ بافرهنگ سازمانی و متناسب با ویژگی های سازمان باشد. برای این منظور کارت امتیازی متوازن پایدار به دلیل ویژگی های خاص خود, یعنی تدوین اهداف بر پایه استراتژی, تخصیص سنجه های استراتژیک و استفاده از نقشهی استراتژی جهت برقراری ارتباط بین هر یک از سنجه های استراتژی, مبنای مناسبی برای تدوین استراتژی در سازمان آموزش وپرورش محسوب می شود. این پژوهش یک پژوهش کاربردی, مقطعی, قیاسی, توصیفی موردی و کمی محسوب می شود. جامعه ی آماری آن, تمامی 20132 نفر از کارکنان اداری و آموزشی آموزش وپرورش استان البرز بوده و طبق فرمول کوکران 377 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و نمونه گیری طبقه بندی تصادفی به عنوان روش نمونه گیری مورداستفاده قرارگرفته است. برای جمع آوری داده ها, از جمع آوری نظرات کارکنان با قرار دادن پرسشنامه ی باز, در اختیار آنها استفاده شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تمامی مشکلات موجود در سازمان آموزش وپرورش به راحتی قابل دسته بندی در ابعاد پنجگانه کارت امتیازی متوازن هستند و می توان با قرار دادن SBSC به عنوان مبنای تدوین استراتژی و طراحی کارت امتیازی متناسب با ویژگی های سازمان و تعیین اهداف و معیارها در هر منظر, یک استراتژی همه جانبه موردتوافق افراد درگیر, جامع و قابل دستیابی را برای سازمان طرح ریزی نمود.

لینک کمکی