فایل ورد تعالي سازماني از طريق مديريت مشارکتي( مطالعه موردي: سازمان سينمايي و سمعي – بصري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعالي سازماني از طريق مديريت مشارکتي( مطالعه موردي: سازمان سينمايي و سمعي – بصري) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

گسترش فرهنگ تعالی سازمانی و علاقمندی مدیران به بهبود مستمر, منجربه افزایش تقاضا برای استقرار سیستم های تعالی شده است که حرکت و هدایت فعالیت های سازمان برای تحقق این مهم از طریق مشارکت کارکنان عملی خواهد شد.لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و تعالی سازمانی است که برای پرداختن به ارتباط با روش تحقیق توصیفی- همبستگی , ابعاد مدیریت مشارکتی در چهار بعد (مشارکت کارکنان در هدف گذاری,در تصمیم گیری,در حل مشکلات و تغییر و تحول سازمانی) و تعالیسازمانی در نه معیار(رهبری, استراتژی,کارکنان,شرکت ها و منابع, فرآیندها و انتخاب, نتایج مشتریان, نتایج کارکنان, نتایج جامعه, نتایج کسب و کار) مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت مشارکتی و تعالی سازمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت مشارکتی و تعالی سازمان وجود دارد و همچنین آزمون فرضیه های فرعی نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و معیارهای نه گانه تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی