فایل ورد تعيين ريسک اعتباري تسهيلات پرداختي به مشتريان بانک ملي( مطالعه بانک هاي سرپرستي شمال شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين ريسک اعتباري تسهيلات پرداختي به مشتريان بانک ملي( مطالعه بانک هاي سرپرستي شمال شهر تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در سال های اخیر موسسات مالی به دلایل مختلف با مشکلات متعددی در عرصه فعالیت های خودشان مواجه بودند که علت اصلی آن مستقیما ناشی از استانداردهای ضعیف برای وام گیرندگان و شرکای سرمایه گذاری و مدیریت ضعیف پرتفوی و یا عدم توجه به موقع تغییرات شرایط اقتصادی و وضعیت مالی بوده است که منجر به بدتر شدن ثبات اعتباری شرکای سرمایه گذاری بانکی شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین ریسک اعتباری تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک ملی می باشد. جامعه آماری مطالعه شامل شعب بانک ملی( سرپرستی شمال شهر تهران) در بازه زمانی 1393-1389 می باشد . برای آزمون فرضیات از رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews استفاده شده است.نتایج حاصل از تخمین تابع مدل نشان می دهد, تورم بر ریسک اعتباری در بانک ملی تاثیرمثبت دارد. رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری برریسک اعتباری بانک ملی دارد. واردات نیز بر ریسک اعتباری در بانک ملی اثر مثبت دارد

لینک کمکی