فایل ورد مطالعه ارتباط بين مديريت دانش و عملکرد سازمان: بررسي نقش فعاليت هاي مديريت منابع انساني در شرکت برق منطقه اي غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه ارتباط بين مديريت دانش و عملکرد سازمان: بررسي نقش فعاليت هاي مديريت منابع انساني در شرکت برق منطقه اي غرب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این پژوهش بر اساس هدف, کاربردی و بر اساس روش جمعآوری داده ها در رده توصیفی و پیمایشی طبقهبندی می شود . این پژوهش از نظر فرایند اجرای پژوهش کمی و از نظر زمان انجام پژوهش به صورتمقطعی انجام شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و با رویکرد استقرایی (جز به کل) انجام می شود.همچنین این پژوهش در دسته پژوهش های همبستگی علی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش شرکت -برق منطقه ای به تعداد 400 نفر است در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده استفادهمی شود و از آن جایی که این جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده است. جهت محاسبه حجم نمونهیمورد نیاز برای پژوهش از فرمول به دست آوردن نمونه در جامعه آماری محدود استفاده شده و تعداد نمونهانتخاب شده است. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه پرداختیم. که با توجه به جدولزیر حجم کل طبقات کارکنان و مدیران شرکت برق منطقه ای غرب 400 نفر(نیروهای رسمی مدیران وکارکنان) بود, که حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 196 نفر محاسبه شد. ابزار پژوهش و روش جمعآوری داده ها, پرسشنامه استاندارد برگرفته از مقاله مبنا, آنتونیو و همکاران, 2015 استفاده شد. با استفاده ازنرم افزار SPSS و روش آلفای کرونباخ, پایایی آن محاسبه گردید که برابر با 811 / 0 بود که نشاندهندهاست که سولات از پایایی مطلوبی برخوردار هستند. روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزارهای SPSS22 و AMOS22 انجام شد. نتایج حاکی تایید کل فرضیه های بود. در این بین تاثیرمدیریت دانش بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بیشترین تاثیر و به میزان 884 / 0 محاسبه شد.

لینک کمکی