فایل ورد مطالعه تاثير پيچيدگي حسابداري بر ساختار سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير پيچيدگي حسابداري بر ساختار سرمايه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل ورد مطالعه تاثير پيچيدگي حسابداري بر ساختار سرمايه است. بدین منظور در این فرضیه به ترتیب پیچیدگی حسابداری متغیر مستقل و ساختار سرمایه متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد, پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از نرم افزار ایویوز و روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشانگر این است که پیجیدگی حسابداری تاثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه دارد. این نتیجه که مطابق انتظارات قبلی بوده و با ادبیات علمی منطبق است, نشان می دهد که شرکت ها با افزایش شفافیت گزارشگری مالی می توانند با ارایه اطلاعات شفاف, اطمینان بازار سرمایه را افزایش داده و از این راه منافع بیشتری از جمله جذب سرمایه با هزینه کمتر کسب نمایند.

لینک کمکی