فایل ورد مطالعه تاثير تخصص حسابرس در صنعت بررابطه بين کيفيت اقلام تعهدي اختياري و همزماني قيمت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير تخصص حسابرس در صنعت بررابطه بين کيفيت اقلام تعهدي اختياري و همزماني قيمت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و همزمانی قیمت است. بدین منظور به ترتیب کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و تخصص حسابرس به عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد, پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری وهمزمانی قیمت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد. به منظور کاهش همزمانی قیمت سهام شرکت هایشان, کیفیت گزارشگری مالی خود را بهبود دهنده و در صورت های مالی از خدمات حسابرسان متخصص برای اطمینان دادن به ادعاهای خود استفاده کننده بدین ترتیب قیمت سهام شرکت های آنها کمتر از روند کلی بازار و صنعت تاثیر می پذیرد.

لینک کمکی