فایل ورد مطالعه تاثير دوره تصدي حسابرس بر کيفيت گزارشگري مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير دوره تصدي حسابرس بر کيفيت گزارشگري مالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این فایل ورد مطالعه تاثير دوره تصدي حسابرس بر کيفيت گزارشگري مالي است. بدین منظور دوره تصدی حسابرس متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد, پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشانگر این است که دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری تاثیر منفی و اندازه حسابرس تاثیر مثبت و معنادار بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کیفیت گزارشگری دارند. در مجموع یافته ها نشان می دهند که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کیفیت گزارشگری تاثیر مثبت و معنادار برقرار می نماید و در نهایت به ساختار هییت مدیره پیشنهاد می گردد که دستورالعمل هایی را تصویب نمایند تا مدیران وجوه نقد را در پروژه های سودآوری سرمایه گذاری می کنند که متناسب با علایق شخصی آنها نباشد. با این عمل مدیران برای دستیابی به رفتارهای فرصت طلبانه خود اقدام به دستکاری اقلام تعهدی نمی نمایند که در نتیجه با کاهش اقلام تعهدی, کیفیت گزراشگری مالی نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی