فایل ورد مطالعه تاثير ساختار سرمايه بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و عملکرد مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير ساختار سرمايه بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و عملکرد مالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

حداکثر کردن ارزش شرکت ها مستلزم اجرای طرح های سودآور است. در دنیای امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش سودآوری وادامه حیات شرکت ها امری ضروری است. هدف این فایل ورد مطالعه تاثير ساختار سرمايه بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و عملکرد مالي است. بدین منظور به ترتیب ساختار سرمایه و رقابت در بازار محصول متغیر مستقل و عملکرد مالی متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رخداد, پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته ها ی حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ساختار سرمایه بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت می توان پیشنهاد نمود که ساختار سرمایه شرکت ها می تواند بر عملکرد شرکت ها تاثیر داشته باشد و این تاثیرگذاری می تواند از طریق برخی از متغیرهای تعدیلی, نظیر رقابت بازار محصول و استراتژی کسب و کار تعدیل شود, بنابراین شرکت ها هنگام اتخاذ تصمیم های مربوط به تامین مالی به محیط عملیاتی خود, نظیر رقابت بازار محصول و استراتژی کسب و کار نیز توجه داشته باشند.

لینک کمکی